Dienstverlening en producten

Wat is Dienstverlening en Producten (D&P)

Een dienst of product leveren voor een opdrachtgever.

Hierbij oriënteren we ons binnen de verschillende sectoren: economie, techniek, zorg en welzijn. Leerlingen doorlopen hiervoor 4 projecten. Elk project duurt ongeveer zeven weken. Na een project is er vaak gelegenheid voor herhalingsopdrachten.
Gedurende een project werkt een leerling aan opdrachten binnen 1 van de vier onderdelen:

  • Organiseren van een aciviteit (BB, KB en GL)
  • Presenteren, promoten en verkopen (BB en KB)
  • Een product maken en verbeteren(BB en KB)
  • Multimediaal product maken (BB, KB en GL)

Elke leerling doorloopt alle onderdelen die verplicht zijn voor zijn of haar leerweg. Deze projecten samen vormen het profieldeel van het vak D&P. Aan het einde van leerjaar 3 doen de leerlingen eindexamen voor het profieldeel.

Wat moet een leerling kennen en kunnen?

BB KB GL
Onderdeel A: organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever X X X
Een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever (wensen, onderzoek doen, presenteren)
Wensen en verwachtingen inventariseren x x x
Onderzoek doen naar activiteit en uitkomsten presenteren x x x
Een activiteit organiseren (plannen, voorbereiden, vergunningen, medewerkers, materialen, middelen, regelen en evalueren)
Activiteit plannen en voorbereiden x x x
Voorzieningen, vergunningen, middelen, materialen en medewerkers regelen x x x
Activiteit evalueren en suggesties voor verbetering x x x
Facilitaire werkzaamheden uitvoeren (schoonmaak, milieustraat inrichten, ruimte inrichten / indelen en hospitality)
Schoonmaakmiddelen en effecten op milieu benoemen x x x
Schoonmaakmiddelen kiezen en gebruiken volgens voorschriften x x
Voorstellen doen voor milieustraat en toepassen x x x
Werkzaamheden rondom hospitality uitvoeren x x x
Ruimte inrichten en gebruiksklaar maken x x x
Regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de organisatie van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen (milieu, veiligheid en ehbo)
Preventieve maatregelen beschrijven om milieuvriendelijk te werken x x
Veligheids- en milieupictogrammen en symbolen herkennen, uitleggen en toepassen x x x
Taken van hulpdiensten benoemen en inzetten x x x
Taken van beveiligers onderscheiden en benoemen x x x
Vluchtroutes herkennen, gebruiken en maken x x x
Nood- en hulpposten inrichten x x x
Onderdeel B: presenteren, promoten en verkopen X X
Verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen (media-uiting, doel / doelgroep en social-media professioneel)
Media-uiting vergelijken en beargumenteerde keuze maken voor doelgroep, functie en duurzaamheid x
Voor bepaalde doel en doelgroep media-uiting maken x x
Kenmerken van media-uitingen benoemen en verschillende functies aangeven x x
Social-media gebruiken en professioneel toepassen x x
Een product of dienst promoten en verkopen (promotie, promotieplan, verkoopgesprek)
Omschrijven, benoemen en uitleggen waarom promotie van belang is x x
Promotieplan maken en beoordelen x
Verkoopgesprek voeren x x
Doelgericht informatie verstrekken en instructies geven (met mensen omgaan, uitleg / instructie geven, gespreksvaardigheden, communicatiemiddelen)
Met reacties van mensen omgaan x x
Uitleg, instructie en voorlichting geven aan publiek, bezoekers en deelnemers x
Gespreksvaardigheden toepassen x x
Gebruikmaken van passende communicatiemiddelen x x
Berekeningen met betrekking tot kosten en baten voor een activiteit uitvoeren x x x
Onderdeel C: een product maken en verbeteren  X X
Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D (beoordelen, verbetersuggesties, ontwerpen 2D/3D, werktekening maken en 3D printen)
Ontwerp en product beoordelen en suggesties doen ter verbetering x x
Een product ontwerpen en tekenen in 2D en 3D tekenprogramma x x
Een ontwerp en product vertalen naar ee ontwerptekening x x
3D print principes en print technieken uitleggen x
Een product maken (werktekening, technische symbolen, werkvoorbereiding opstellen, product maken met verbindingen, kwaliteit controleren, gereedschappen en machines)
Werktekeningen lezen en interpreteren. Tekentechnische symbolen begrijpen en adhv tekening een werkvoorbereiding opstellen x x
Een product in elkaar zetten door gebruik te maken van verbindingen x x
Het gemaakte product controleren op de kwaliteit van de verbinding x x
Een product maken met behulp van (elektrische) gereedschappen en machines x x
Onderdeel D: multimediale producten maken X X X
Een digitaal ontwerp maken (informatie verwerken en vormgeven in layout)
Digitaal ontwerp maken, informatie verwerken en vormgeven in layout x x x
Een instructiefilm maken (eisen, camera, genres beeldmateriaal, script, storyboard, beargumenteren, draaiboek, apperatuur en materialenlijst, bewerken en monteren)
Wensen en eisen inventariseren en interpreteren x x
Camera hanteren vanuit verschillende camera standpunten x x x
Genres in beeldmateriaal onderscheiden x x x
Script schrijven, verhaal bedenken x x x
Script uitwerken tot storyboard x x
Script voorleggen aan opdrachtgever en keuzes uitleggen x x
Draaiboek en taakverdeling maken x x x
Apperatuur en materialenlijst opstellen voor de opnamens x x x
Opgenomen beelden bewerken en monteren x x x
Een website ontwerpen en samenstellen (eisen, begroting, hosten en onderhoud, bouwen, presenteren, beargumenteren)
Wensen opdrachtgever verwerken in een ontwerp van een website x x
Begroting maken voor bouwen, hosten en onderhouden van een website x x
Verlopige ontwerp incl. begroting voorleggen aan opdrachtgever x x
Website bouwen x x x
Website presenteren aan opdrachtgever x
Website presenteren aan opdrachtgever en keuzes beargumenteren x x
Een applicatie ontwerpen en maken (kenmerken, apps vergelijken, inrichting analyseren, functies app, schematische weergave werking app, functionaliteit naar ontwerp, bouwen, presenteren, beargumenteren)
Kenmerken van een app benoemen en apps vergelijken x x
Inrichting van apps analyseren x x
Wensen van opdrachtgever inventariseren en interpreteren x x
Functie van de app beschrijven x x
Schematische weergaven aanvullen van de werking van de app x
Schematische weergave maken van de werking van de app x x
Functie van de app omzetten in een ontwerp x x x
App bouwen en toegankelijk maken voor gebruikers op basis van aangereikte info x x x
App presenteren aan de opdrachtgever x
App presenteren aan de opdrachtgever en keuzes beargumenteren x x

Concept jaarplanning

D&P concept jaarplanning