Ondersteuning

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerlingen met een LWOO-indicatie kunnen extra begeleidingslessen krijgen tijdens de wingtijd. In de eerste twee leerjaren wordt gestreefd naar een groepsgrootte van ongeveer 20. In het kader van het nieuwe onderwijs van Niekée zullen ook allerlei nieuwe werkvormen door de leerkrachten ontwikkeld worden die LWOO-leerlingen ten goede komen. Vooral ontwikkelingen met betrekking tot de elektronische leeromgeving (computers, smartboards, e.d.) bieden nieuwe kansen.

Taalwerkplaats (TWP)

Veel leerlingen binnen het VMBO hebben een taalachterstand. Dit kan zijn op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Niekee wil die leerlingen de mogelijkheid bieden om deze achterstanden bij te spijkeren buiten de reguliere lessen Nederlands om. Dit gebeurt in de Taalwerkplaats.

Binnen de taalwerkplaats werkt een docent Nederlands met veel ervaring op het gebied van remedial teaching die bij elke leerling die zich daar aanmeldt, samen met de leerling kijkt wat hij nodig heeft op taalgebied en legt dit vast in een handelingsplan taal. Na verloop van tijd kijken ze samen of de achterstanden worden ingehaald en of de leerling zich geholpen voelt. Vooralsnog is de Taalwerkplaats 3 keer 4 uur per week open. Zo biedt Niekée elke leerling zoveel mogelijk kans om een diploma te halen dat past bij de capaciteiten die hij of zij in huis heeft.

Plusklas

De plusklas is bedoeld voor leerlingen die dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs vanwege multi-problematiek. Binnen de plusklas vindt de leerling rust en regelmaat en krijgt hij/zij weer adem in een moeilijke periode in zijn/haar leven. De plusklas is een woonkamer in het gebouw van Niekée, op deze wijze blijft de leerling binnen een reguliere setting onderwijs volgen en vindt huiselijke veiligheid en warmte. Per leerling wordt een HGPD (handelingsplan) opgesteld dat aansluit bij de behoefte en de mogelijkheden van de leerling. De leerling werkt met een eigen leerlijn en loopt eventuele leerachterstanden in. Dagelijks komen sociale vaardigheden aan de orde. Op deze wijze neemt de leerling stap voor stap eigen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en aanwezigheid op school. De leerling zal gesterkt teruggaan naar het reguliere onderwijs binnen Niekée of een overstap maken naar passend vervolgonderwijs.