Meldpunten

Onze school spant zich in klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan wordt hier passend op gereageerd waarbij de school er in beginsel naar streeft de klacht intern af te handelen (vakdocent, mentor, teamleider, schoolleiding).

Niekée kent een klachtenregeling. De tekst van deze regeling is verkrijgbaar bij de schooladministratie en is ook te vinden op de website van de school: [www.niekee.nl] en van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.: www.soml.nl. Voor de behandeling van klachten op schoolniveau is er een Bemiddelings-Assistentie-Team (B.A.T.) ingesteld. In dit team hebben zitting:  de contactpersoon, de vertrouwenspersoon en een lid van de schoolleiding. Wie een  klacht heeft kan deze melden bij:
Contactpersoon: de heer Jan Fasen, 0475-345800
Vertrouwenspersoon: mevrouw  Susanne Daamen, 0475-345800
Regeling_interne_vertrouwenspersoon

Indien een klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost zal de klacht door het B.A.T. doorgeleid worden naar de externe onafhankelijke klachtencommissie. Alle klachten kunnen ook rechtstreeks worden voorgelegd aan de externe onafhankelijke klachtencommissie:
LKC: Onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
T: 030-2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl
U kunt de tekst van het Reglement Externe Onafhankelijke Klachtencommissie vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg : www.soml.nl

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon de heer F. Uiting via mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com.
Regeling_externe_vertrouwenspersoon

Klachten met betrekking tot het eindexamen moeten ingediend worden bij mevrouw Van Hinsberg, examensecretaris  via mail e.vanhinsberg@niekee.nl.

Meldingsregeling vermoeden van misstand sector VO

Medewerkers, ouders en leerlingen hebben de mogelijkheid een (vermoeden van een) misstand  te melden bij het bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Het bestuur zal de melding (laten) onderzoeken en zo nodig passende maatregelen treffen om een geconstateerde misstand op te heffen en voorzieningen te treffen om herhaling te voorkomen. Een vermoeden van een misstand kunt u ook vertrouwelijk melden bij de vertrouwenspersoon integriteit: VACATURE.
De vertrouwenspersoon integriteit is een onafhankelijke sparringpartner die integer omgaat met misstanden. Samen met jou bespreekt de vertrouwenspersoon integriteit waar je last van hebt. In overleg met jou meldt hij het voorval bij het College van Bestuur of de Raad van Toezicht; dat kan ook anoniem. De vertrouwenspersoon Integriteit heeft verschoningsrecht. “Dat betekent dat hij niet gedwongen kan worden de identiteit
de melder prijs te geven.” Na de melding houdt hij het proces en de vervolgstappen in de gaten.

Integriteit

Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML de Integriteitscode vastgesteld.
U kunt de tekst van de integriteitscode vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg : www.soml.nl