Leerling ondersteuning (passend onderwijs)

Het bestuur van SOML is samen met 11 andere besturen sinds 1-11-2013 aangesloten bij het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 31.02 (SWV). De regio van dit SWV valt samen met het voedingsgebied van SOML-scholen.

Het SWV stelt zich ten doel: alle leerlingen een passend onderwijstraject te bieden. Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich verplicht te werken aan arrangementen binnen hun school zodat zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden. Indicator voor het welslagen van passend onderwijs: leerlingen realiseren hun ontwikkelperspectief, waaronder wordt verstaan: in elk geval een diploma op het tevoren  ingeschatte niveau, maar ook: leren leren, ambities kunnen realiseren en zich kunnen ontwikkelen als persoon. Scholen hebben zich gecommitteerd inzage te geven in elkaars resultaten op basis van deze indicator, en delen hun professionaliteit om verdere stappen naar het steeds beter bereiken van de doelen te kunnen zetten.

De vier scholengemeenschappen van SOML worden door hun voorzitter centrale directie vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV. De locatiedirecteuren van SOML maken samen met hun collega’s van de andere scholen in het SWV deel uit van het directieberaad.
De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van de projectgroep van het SWV.

Tot 1 november 2013 konden ouders individueel met de school aanvragen doen voor leerlinggebonden financiering (lgf), de zgn rugzak.
Met de komst van de nieuwe samenwerkingsverbanden gaan de middelen die hiermee gemoeid waren naar het samenwerkingsverband.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn de middelen toebedeeld aan de scholen om zo alle lgf-leerlingen te kunnen blijven helpen, maar ook om via deze middelen andere arrangementen mogelijk te maken. De verdeling van deze middelen over de scholen legt het SWV als onderdeel van het hele beleid vast in het ondersteuningsplan. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad, die instemmingsrecht heeft mbt het ondersteuningsplan. De school beslist over de inzet van deze middelen, de medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht

Contactgegevens partners leerling ondersteuning

GGD Limburg-Noord
Adresgegevens, GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Postadres:
Postbus 1150
5900 BD Venlo

Bezoekadres:
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick

Telefoon: 088-1191111

Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar
Op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 14.00 uur.

Bureau Jeugdzorg
Postadres:
Postbus 34
6040 AA Roermond

Bezoekadres:
Slachthuisstraat 33
6041 CB Roermond

Telefoon: 088-0073000
Fax: 088-0073001
Stichting@bjzlimburg.nl
www.bjzlimburg.nl