Leerlingen

Wat verwachten we van jou?

Wil iedereen binnen onze school zich veilig voelen, goed kunnen werken en leren, dan moeten we rekening houden met elkaar, respect voor elkaar hebben en correct gedrag vertonen t.o.v. iedereen. Duidelijke afspraken helpen ons daarbij. Als iedereen weet waaraan hij zich te houden heeft, kunnen we een heleboel problemen voorkomen en dat bevordert een goed leer- en leefklimaat op onze school.
We zijn er samen verantwoordelijk voor! We verwachten van iedere leerling dat hij onderstaande afspraken leest en respecteert!

Daarbij geldt als hoofdregel:

“Een Niekée-er gedraagt zich zo, dat een ander hem als een prettige persoon ervaart.”

Aansprakelijkheid

Als door jouw toedoen schade aan gebouw of inventaris wordt veroorzaakt, dan word(en) jij/jouw ouders hiervoor aansprakelijk gesteld. Hetzelfde geldt voor beschadiging of diefstal van eigendommen van medeleerlingen of het toebrengen van lichamelijk letsel. Als je per ongeluk iets hebt gedaan dat echt niet door de beugel kan, meld dit dan direct aan een docent, mentor of teamleider of ga ermee naar de conciërge. Zoiets is niet alleen in het belang van je medeleerling maar ook in jouw belang. Overkomt jou iets dergelijks, dan geldt hetzelfde.

Bel

Als bij de start van de dag of na een pauze de bel luidt, ga je naar je klaslokaal.

Corvee

Als je rotzooi maakt op het schoolterrein, bijvoorbeeld blikjes, papier of etensresten achteloos op de grond gooit, geeft dat blijk van weinig respect voor de medeschoolgebruikers. Voor deze leerlingen zal de schoolleiding gepaste maatregelingen nemen.

Eten/drinken

Eten/drinken doe je alleen in de daarvoor bestemde ruimten en dus niet in klaslokalen of gangen. Eten/drinken buiten op het schoolterrein is toegestaan.

Fiets/bromfiets

Plaats je fiets/bromfiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling en sluit je fiets/bromfiets altijd goed af.

Gezonde School

Van de mentor en in de lessen biologie en verzorging krijg je voorlichting over het gebruik van genotmiddelen en de (vaak catastrofale) gevolgen daarvan. Op school is het gebruik van genotmiddelen dan ook verboden. Dit betekent dus dat je op school niet mag roken, geen alcohol en geen drugs mag bezitten, gebruiken of verhandelen.

De ouders worden altijd ingelicht wanneer bij een leerling wordt vastgesteld dat hij drugs in zijn bezit heeft, het gebruikt of verhandelt. Verder neemt de school maatregelen al naar gelang de zwaarte van de overtredingen en bestaat de mogelijkheid dat je geschorst of van school verwijderd wordt. Ook wordt in mentorlessen aandacht besteed aan de gevaren van gokken. Ook dat is verboden op school.

GSM

Bereikbaarheid: prima! maar dan wel in de pauze. Tijdens de lessen dient je mobieltje uitgeschakeld te zijn, tenzij anders afgesproken.

Let op: het maken van foto’s en filmpjes met je mobieltje is strikt verboden als je geen toestemming hebt van degene die je fotografeert of filmt. Niekée beschouwt overtreding hiervan als een ernstig vergrijp. Leerlingen zijn niet altijd op de hoogte van de gevolgen die kunnen ontstaan door op deze manier de privacy van leerlingen en medewerkers te schenden. In de lessen zal aandacht worden besteed hoe je op een verantwoorde wijze om dient te gaan met moderne communicatiemiddelen.

Gsm’s zijn een verlengstuk van de identiteit van de moderne jeugd. Docenten mogen de GSM van een leerling niet innemen. Bij ongewenst gebruik worden de ouders in kennis gesteld en neemt de docent (school) passende maatregelen. Bij het eindexamen leidt het bezit van een GSM tot uitsluiting van het examen.

Kauwgum

Kauwgum eten mag dan lekker zijn, minder smakelijk is het vastgeplakte kauwgum van tafels, stoelen en muren te moeten krabben. Denk daar ook eens aan! In de hele school staan prullenbakken. Overigens is kauwgum eten in de lokalen echt verboden.

Kleding

We verwachten van je dat je voor school passende kleding draagt. Verder mag je in het klaslokaal geen jas, pet of iPod e.d. dragen. In de praktijklessen, practica en gymlessen wordt acht geslagen op de veiligheid. Bij bepaalde lessen is het dragen van sieraden om veiligheidsredenen niet toegestaan. Ook kan hier de verplichting gelden om een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming te dragen.

Werk- en sportkleding moeten in orde en schoon zijn en in je eigen belang voorzien van je naam en klas. Zorg ook voor een geschikte schooltas, liefst een stevige rugzak die je in verband met de verdeling van het gewicht het beste over twee schouders kunt dragen.

Sommige leerlingen dragen naaldhakken. Deze kunnen de vloeren beschadigen. Afhankelijk van het hakoppervlak kunnen naaldhakken verboden worden.

Leermiddelen

Je krijgt van school leermiddelen (boeken, tekenetui en chromebook/iPad) in bruikleen. Met de ondertekening van de bruikleenovereenkomst bevestig je dat je goed omgaat met deze leermiddelen. Gebruik ze alleen waarvoor ze bestemd zijn en leen ze niet uit. Indien leermiddelen verloren gaan of beschadigd raken dan wordt de schade in rekening gebracht. Je zorgt zelf dat je iPad of chromebook gerepareerd wordt bij schades.

Leerplicht

Je bent volledig leerplichtig. Jongeren tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. Dat betekent dat leerlingen een startkwalificatie moeten halen. Deze startkwalificatie is een mbo2-, havo of vwo-diploma. Een dagje vrij nemen omdat het beter past in de vakantieplannen is dus echt niet toegestaan. De leerplichtambtenaar zal er dan ook van op de hoogte worden gesteld.

Lesuitval

Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Vallen er toch lessen uit, dan krijg je lesvervanging.

Locker

Je krijgt op school een locker met chipkaart (of lockersleutel) voor je persoonlijke spullen. Je betaalt € 15,- als je een nieuwe chipkaart of kluissleutel nodig hebt. De school heeft het recht om alle lockers te controleren. Enkele keren per jaar zal de school dit ook doen. Deze controle wordt niet aangekondigd.

Milieu

De slogan: ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ kennen we allemaal. We willen ook allemaal graag in een gezonde en schone omgeving leven, maar wat doen we er in de praktijk zelf aan? Regelmatig voert onze school actie voor een schoon milieu in en om de school. Het lukt alleen als we het samen doen. Dus doe mee! Ruim je rommel op! Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Lever klein chemisch afval in bij de conciërge. Spoor anderen aan dit ook te doen.

Pauze

Tijdens de pauzes of in de tussenuren blijf je op de daartoe aangewezen plaatsen en niet in de lokalen en gangen. Je mag het schoolterrein niet verlaten, tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen van de coördinator. Realiseer je dat onze ongevallenverzekering niet geldt als je tijdens de schooluren het schoolterrein op eigen gelegenheid verlaat.

Pesten

Besef goed: op een school waar jij je thuis en veilig wilt voelen, willen je medeleerlingen dat ook. Pesten hoort hier dus niet thuis. Als je anderen pest, verpest je het dus écht voor jezelf, want het wordt streng aangepakt.

Rooster(wijzigingen)

Je volgt de lessen volgens het aangegeven rooster. Roosterwijzigingen door afwezigheid van docenten of vergaderingen worden aan het begin van elke schooldag (en als ze al eerder bekend zijn op de voorafgaande dag) op vaste plaatsen in het gebouw bekend gemaakt. Let hier goed op!

Roken

SOML wil een veilige en gezonde leer- en werk omgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. De meeste SOML scholen zijn daarom rookvrij zowel in de gebouwen als op de schoolpleinen. Rookvrije schoolpleinen zijn wettelijk verplicht in 2020 maar het streven is om dit zo snel mogelijk op alle scholen te realiseren. Een nieuw fenomeen is het gebruik van de e-sigaret en de shisha-pen. Het gebruik hiervan
maakt jongeren vertrouwd met het ritueel en de handeling van roken waardoor de stap naar een nicotine verslaving- tabak of e-sigaret- veel kleiner wordt. De e-sigaret kan zo een opstapje zijn (of worden) naar tabak. Op grond van bovenstaande is er een verbod op de e-sigaret en alle andere vormen van elektronisch roken waaronder de shisha-pen, ook als ze geen nicotine of tabak bevatten.

Roken is op het gehele schoolterrein verboden. Leerlingen mogen tijdens de pauzes het schoolterrein niet verlaten om buiten het terrein te roken.

Beleid medisch handelen en medicijnverstrekking

SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen en leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. Met de invoering van passend onderwijs krijgen meer scholen te maken met het verzoek van ouders/ verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of (voorbehouden) medische handelingen te verrichten (vallend onder de wet-BIG). Met het verrichten van dergelijke handelingen aanvaardt de school een aantal verantwoordelijkheden die vooraf overwogen zullen worden. Schoolpersoneel begeeft zich namelijk op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Conform het arbeidsrecht kan een school of personeelslid niet verplicht worden om dergelijke voorbehouden medische handelingen te verrichten.

U kunt de tekst van het beleidskader medisch handelen en medicijnverstrekking vinden op de website van Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl

Schorsing, verwijdering en leerlingcontract

Schorsing

Als een leerling zich in of buiten de klas zodanig verstorend en/of ongedisciplineerd gedraagt dat, naar het oordeel van de locatiedirecteur, een correcte en/of ongestoorde voortgang van het onderwijs ernstig wordt geschaad en/of de veiligheid van medeleerlingen en personeel ernstig in het gedrang komt, kan de locatiedirecteur, op voordracht van de teamleider, met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste een week schorsing toepassen. Schorsing is aan de orde wanneer lichtere maatregelen, zoals tijdelijke verwijdering uit een lesuur of gedragsafspraken geen of onvoldoende effect blijken hebben of wanneer er sprake is van een ernstig incident.
Voor de procedure die gehanteerd wordt bij schorsing wordt verwezen naar de website.

Verwijdering

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het Bevoegd Gezag slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig mag en zal nemen. Het Bevoegd Gezag kan op voorstel van de schoolleiding besluiten om een leerling definitief te verwijderen. Er is een aantal redenen om tot verwijdering te besluiten.

Er is sprake van zeer ernstig of herhaald en onverbeterlijk wangedrag van de leerling of zijn ouders, voogden of verzorgers waardoor de ongestoorde voortgang van het onderwijs ernstig wordt belemmerd en/of de veiligheid van medeleerlingen en het personeel ernstig in het gedrang komt. Redenen voor verwijdering kunnen in dit verband onder meer, maar niet uitsluitend, zijn het zich schuldig maken aan zeer ernstig(e) of herhaaldelijk(e):

 • les/ordeverstoring;
 • overtreding van schoolregels;
 • ongeoorloofd schoolverzuim;
 • bedreiging of (seksuele) intimidatie van medeleerlingen of personeel;
 • geweldpleging of agressief gedrag;
 • gebruik van alcohol in de (omgeving van de) school;
 • gebruik van of handel in drugs in de (omgeving van de) school;
 • bezit van wapens of vuurwerk in de (omgeving van de) school;
 • bedreiging of ernstig verstorend gedrag van ouders/verzorgers;
 • diefstal van eigendommen van de school, personeel of medeleerlingen;
 • enig ander wangedrag waardoor het van de school niet langer gevergd kan worden de leerling langer op school te handhaven.

De school kan niet (langer) aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen. Op grond van onvoldoende vordering kan een leerling niet in de loop van een schooljaar worden verwijderd.

Leerlingcontract

In sommige gevallen, waarbij een leerling moeite heeft om zich qua inzet en gedrag aan de regels te houden, kan de school besluiten tot het opstellen van een individueel leerlingcontract, met als doel verwijdering te voorkomen. Dat contract wordt altijd in samenspraak met de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) opgesteld en door alle partijen ondertekend. Zo’n contract is bedoeld om te voorkomen dat de school over moet gaan tot definitieve verwijdering van de leerling. Er staat duidelijk in vermeld op welke voorwaarden de leerling die verwijdering kan ontlopen. Ook staat hierin de termijn vermeld van de duur van het contract.

Spijbelen

Het verzuimen van lessen zonder geldige reden kan de school niet tolereren. De school heeft een goed controlesysteem en kan snel inspelen op spijbelgedrag. Bij verzuim zonder goede reden neemt de coördinator contact op met je ouders. Uiteraard wordt bekeken waarom je lessen verzuimt en eventueel kan er via de teamleider aangepaste begeleiding komen. Ook schakelt de school de leerplichtambtenaar in.

Te laat

Kom je te laat in de les dan zal de docent dat (digitaal) registreren. Bij meerdere malen te laat komen worden maatregelen genomen.

Verlof

Verlof om lessen te mogen verzuimen moet tijdig en bij voorkeur schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider. We verwachten van je dat je afspraken met (tand)arts of orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd regelt.

Verwijdering uit de les

Als je onverhoopt uit de les wordt verwijderd, meld je je onmiddellijk bij de balie. Al naargelang de reden van de verwijdering krijg je een passende taak buiten lesverband. De coördinator bespreekt het incident met vakdocent en mentor. Afhankelijk van de ernst van het incident word je alsnog opgeroepen voor een gesprek of kan de mentor contact opnemen met je ouders.

Ziekte

Als je wegens ziekte niet naar school kunt komen, melden je ouders dit telefonisch aan het begin van de schooldag (indien mogelijk tussen 8.00 u en 8.30 uur). Ben je weer beter, dan moet je een briefje van je ouders meebrengen waarin staat hoeveel dagen je ziek bent geweest en of je het huiswerk hebt kunnen maken. Dit dien je bij de balie in te leveren. Als je tijdens de schooluren ziek wordt, meld je je bij de teamleider.