Medewerkers ondersteuning

Zorgadviesteam (ZAT)

Het zorgadviesteam bestaat uit een aantal personen die leerlingen helpt bij allerlei problemen. Dit team bestaat uit een vaste kern van mensen en wordt al naar gelang het probleem van de leerling aangevuld met de mentor of vakdocent. Het ZAT werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Een orthopedagoog, gespecialiseerd in opvoedkundige problemen, maakt
altijd deel uit van dit team. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld, zoals de schoolarts, jeugdzorg of het maatschappelijk werk.
Het ZAT-team bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw R. Pierrot, zorgcoördinator
  • mevrouw S. Daamen, pedagogisch medewerker
  • de heer G. Thoolen, teamleider leerlingbegeleiding
  • mevrouw Kim Jolink, ambulant begeleider
  • de heer Kevin Princen, ambulant begeleider
  • de heer Koos Stolman, ambulant begeleider

Vertrouwenspersonen

Niekée beschikt over interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en medewerkers, waarop een beroep kan worden gedaan, onder andere in geval van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

  • mevrouw S. Daamen, vertrouwenspersoon leerlingen
  • de heer W. Meusen, vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerker dyslexie

Alle dyslectische leerlingen hebben op basis van hun dyslexieverklaring recht op begeleiding waarbij het leren omgaan met hun leesbeperking centraal staat. Op basis van de probleembeleving van de leerling zelf, de adviezen uit de dyslexieverklaring en de hulp die reeds geboden werd op de basisschool wordt een dyslexiepas opgesteld. Dit vormt de leidraad voor de begeleiding op Niekée en voor een goede voorbereiding op het eindexamen.
mevrouw H. Jacobs, orthopedagoge