Ouders

Onmisbaar in het onderwijsproces

Onze school hecht, in het belang van de individuele leerling, grote waarde aan een goede verstandhouding en samenwerking met u als ouders. Niet alleen het gesprek thuis tussen u en uw kinderen, maar ook de dialoog tussen school en u is van groot belang om de middelbare schooltijd van uw kind goed te laten verlopen. Er zijn tijdens het schooljaar enkele vaste momenten waarop u in contact kunt komen met de school. Dit zijn het intakegesprek bij u thuis met de mentor en de algemene ouder- en voorlichtingsavonden met de mentoren.
Verder zijn er individuele ouderavonden met de vakdocenten en de mentoren.

Onze leerlingen zijn uw kinderen, uw kinderen zijn onze zorg. Docenten en mentoren zijn ook buiten de ouderavonden bereid vragen te beantwoorden over prestaties, gedrag en functioneren van de leerlingen.
Zoals u al heeft kunnen lezen, zijn op school de resultaten van uw kind tussentijds opvraagbaar bij de mentor en online beschikbaar. U hoeft dus niet te wachten op het rapport als u wilt weten hoe uw kind er voor staat. Omgekeerd vraagt onze school dat u niet nalaat zaken die voor het functioneren van uw kind van belang zijn te melden. Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wanneer u als ouder klachten heeft, stellen we het bijzonder op prijs als u ons daarvan in kennis stelt, zodat we aan een nog betere klantgerichtheid kunnen werken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan en zal binnen de AVG doorlopen. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In dat geval is communicatie hierover essentieel. Formele communicatie is belegd bij de voorzitter College van Bestuur van SOML. Niet alleen gaat het dan om kennisgeving aan de betrokkenen, maar mogelijk ook aan de media.

Ook zijn signalen uit de buitenwereld onderdeel van de communicatie over mogelijke datalekken. Om deze signalen optimaal op te vangen is de Gedragscode ICT aangepast. Een belangrijke rol ligt namelijk bij de collega’s van de scholen van SOML. Datalekken dienen via het ICT-incidentenbeheer te worden opgepakt. Melder namens SOML bij de Autoriteit Persoonsgegevens is dePrivacy Officer van SOML.

Protocol Cameratoezicht

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbo-wet heeft de schoolleiding van Niekée de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de AVG.

Gebruik van ICT

Niekée maakt gebruik van een stichtingsbreed glasvezelnetwerk. Iedereen die het netwerk van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gebruikt wordt geacht kennis genomen te hebben van de Gedragscode ICT. Verder dient men zich te realiseren dat er gebruik wordt gemaakt van de publieke clouddiensten van Google (o.a. Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden uitdrukkelijk niet de voorwaarden van SOML, maar die van Google.

Toestemming gebruik nieuwe media

Sociale media maken in onze samenleving inmiddels deel uit van de communicatiemogelijkheden. Het is tegenwoordig mogelijk met diverse soorten devices opnames te maken. Het is hierdoor ondoenlijk geworden om voorafgaand aan openbare plaatsing iedereen afzonderlijk toestemming te vragen. Eind 2018 zal SOML met beleid komen hoe om te gaan met toestemming beeldmateriaal van leerlingen.

Privacywet / AVG

De eisen die de AVG stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Vragen omtrent privacy kunnen gesteld worden bij Leon van Lare RI, de Privacy Officer van SOML, via privacy@soml.nl.

Toestemming gebruik nieuwe media

Sociale media maken in onze samenleving inmiddels deel uit van de communicatiemogelijkheden. Het is tegenwoordig mogelijk met diverse soorten devices opnames te maken. Het is hierdoor ondoenlijk geworden om voorafgaand aan openbare plaatsing iedereen afzonderlijk toestemming te vragen. Wij willen ons er echter van verzekeren dat het plaatsen van foto’s en filmpjes in lesmateriaal, schoolgids, infobulletin, schoolblog niet zonder toestemming van ouders/verzorgers/voogd/leerling plaatsvindt. Indien u het bezwaarlijk vindt dat beeldmateriaal , werkstukken en presentaties van uw kind in de schoolgids, informatiebulletin of op de website van de school of de stichting geplaatst worden, verzoeken wij u vriendelijk dit bij aanvang van het schooljaar aan ons kenbaar te maken
In ieder geval geldt dat wanneer iemand om welke redenen dan ook bezwaar maakt tegen een publicatie op een van de websites, deze onmiddellijk verwijderd zal worden. Bezwaar maken kan telefonisch via: 0475-345800 of per mail: info@niekee.nl

Sponsoring

Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen.U kunt de tekst van het sponsorbeleid vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg : www.soml.nl

Informatieplicht aan gescheiden ouders

Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd. De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten. ( dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen).
De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

 • Artikel 1:377b BW. De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen;
 • Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet;
 • Artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.

Onderwijsovereenkomst meerderjarige leerling

Als een leerling achttien wordt, is hij meerderjarig en zelf bevoegd tot handelen. Een leerling kan er dan voor kiezen om zelf zijn schoolzaken te regelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan aanvragen van verlof. Een leerling beslist vanaf dat moment ook zelf of hij zijn persoonsgegevens wil delen met anderen. In de meeste gevallen zal het daarbij om zijn ouders gaan. In Magister moet een meerderjarige leerling expliciet toestemming geven om zijn ouders toegang tot zijn gegevens te schenken. Ongeveer een maand voordat een leerling achttien wordt, ontvangt de leerling hierover een standaardbrief van de school.

Leerplicht

Jongeren tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. Dat betekent dat leerlingen een startkwalificatie moeten halen. Deze startkwalificatie is een mbo2-, havo of vwo-diploma. Een dagje vrij nemen omdat het beter past in de vakantieplannen is dus echt niet toegestaan. De leerplichtambtenaar zal er dan ook van op de hoogte worden gesteld. U wordt geacht ervoor te zorgen dat voor uw kind de regels van de leerplicht worden nagekomen. De school is wettelijk verplicht bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar in te lichten.

Extra vakantieverlof

Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het vastgestelde vakantierooster. Een eventueel verzoek hiertoe zult u schriftelijk en vroegtijdig moeten indienen bij de teamleider. Wanneer uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is gegeven, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Tegemoetkoming studiekosten

Het is afhankelijk van uw inkomen of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming in de studiekosten (boeken, reiskosten). Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar ontvangen een basistoelage in het kader van de Wet Tegemoetkoming Scholieren. Hiervoor gelden regels die wettelijk zijn vastgesteld en elk jaar kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam u tijdig te informeren over een eventuele tegemoetkoming.

Schoolkosten

Niekée streeft ernaar de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. De school vraagt van ouders een bijdrage voor zaken waarvan de bekostiging door de overheid ontoereikend is, maar die wel van betekenis zijn voor de begeleiding van uw kind.
Op de website van onze school treft u een blanco gebruikersovereenkomst aan, waarin een overzicht is opgenomen van de kosten die met de ouderbijdrage betaald worden. Wij vragen u aan het begin van elk schooljaar een ondertekende gebruikersovereenkomst toe te sturen aan de school. In de overeenkomst kunt u aangeven voor welke faciliteiten u een bijdrage wilt betalen. Alle bijdragen zijn vrijwillig. Als u de bijdrage, of onderdelen daarvan, niet wilt betalen, behouden wij ons het recht voor bepaalde service niet aan u of aan uw kind(eren) te verlenen. Ook dit is in de gebruikersovereenkomst aangegeven. Alle bedragen zijn afgestemd met de oudergeleding van de MR in de vergadering van 29 juni 2016.

Er zijn drie soorten schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen. De derde categorie zijn de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Scholen kunnen een kwijtscheldings- of reductieregeling instellen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten.

Categorie I

Wat scholen gratis aan leerlingen moeten verstrekken*

Categorie II

Waar scholen kosten voor in rekening kunnen brengen bij ouders**

Categorie II

Waar scholen kosten voor in rekening kunnen brengen bij ouders***

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Projectboeken en tabellenboeken
 • BINAS
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandsereizen
 • Kerstviering
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)

* Het moet gaan om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek leerjaar nodig heeft.
** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, dient de ouder de aanschaf zelf te doen.
*** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is de school verplicht een kosteloos
alternatief aan te bieden. Voor een activiteit geldt deze bepaling als de activiteit onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd.

Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hun hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeld is lokaal georganiseerd en heel laagdrempelig. De stichting krijgt veel aanvragen via scholen.

Leergeld werkt met intermediairs uit de eigen lokale gemeenschap. Dit zijn door ons opgeleide vrijwilligers die bij gezinnen thuis langs gaan om daar de (financiële) situatie te beoordelen. Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen. Leergeld bouwt aan lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs, kunnen ze tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen.

Schaderegeling en verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van € 2.500.000,00 per aanspraak met een eigen risico van € 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten. Leerlingen c.q. ouders zijn dus niet meeverzekerd op deze polis.
Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van € 25.000,00 per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico € 150,00 per aanspraak.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis (beiden ten hoogste één uur voor en één uur na de schooltijden. Bij een afstand van meer dan 4 kilometer is dit twee uur voor en na schooltijd) of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten.De verzekerde bedragen zijn:

€ 1000

bij overlijden

€ 50.000

maximaal bij blijvende invaliditeit

€ 1000

voor kosten van geneeskundige behandeling** (secundaire dekking na een zorgverzekering).

€ 136,00

voor tandheelkundige behandeling per element** (secundaire dekking na een zorgverzekering)

** Uitsluitend als aanvulling op een primaire ziektekostenverzekering of voorziening. Eigen risico € 50,00 per gebeurtenis.
Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals aan brillen en fietsen niet onder de verzekering vallen.

Reisverzekering

Voor reizen of activiteiten  kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering  is:

 • extra kosten (verzekerd tegen kostprijs):
  1. Kosten van opsporing, redding, repatriëring,
  2. In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland.
  3. Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd)  verblijf wegens ziekte, ongevalsletsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden.
  4. Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland.
  5. Kosten van organisatie, telefoon, telegram, fax en telexkosten ad € 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs A t/m D.
 • Reisbagage
  1. € 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). Voor bepaalde bagage is een maximale vergoeding. Mobiele telefoons 10% van verzekerd bedrag, ICT-apparatuur 50% van verzekerd bedrag, (zonne)brillen en contactlenzen 10% van verzekerd bedrag, en noodaanschaf kleding en toiletartikelen 20% van verzekerd bedrag. In geval van diefstal, verlies of vermissing van paspoort, identiteitskaart, visum, rijbewijs etc. wordt de kostprijs vergoed.
  2. € 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis.
  3. € 2.500,00 medische apparatuur (eigendom of bruikleen)

Aandachtspunten:

 • Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen.
 • Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd.
 • Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten.
 • Bij een beroep op de reisverzekering dient bij verlies of diefstal een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden.
 • Deze reisverzekering biedt secundaire dekking.
 • Het verzekerd bedrag voor bepaalde bagage is beperkt. Indien u een ruimere dekking wenst, dient u dit via een eigen reisverzekering te regelen.

In geval van schade:

De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld! De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling  weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota’s naar Zicht risico- en verzekeringsadviseurs t.a.v. schade-afdeling in Weert. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. J. Abelen
Telefoon: 0475-213052
e-mail: j.abelen@soml.nl

Postadres en e-mailadres van de schade-afdeling:
Zicht risico- en verzekeringsadviseurs
T.a.v. schade-afdeling
Postbus 10431
6000 GK  WEERT
e-mail: schade.varia@zichtadviseurs.nl